Book to Movie: Throne of Blood (Japan)

The Book to Movie of Month
 • Author: William Shakespeare
 • Pages: 160
 • Audio: 2 hours and 18 minutes
The Book to Movie of Month
 • Director: Akira Kurosawa
 • Screen Writer: Shinobu Hashimoto, Ryūzō Kikushima, Akira Kurosawa, and Hideo Oguni
 • Running Time: 1 hour and 50 minutes

Cast:Characters

 • Toshiro Mifune as Washizu Taketoki/Macbeth
 • Isuzu Yamada as Washizu Asaji/Lady Macbeth
 • Takashi Shimura as Odakura Noriyasu/Macduff
 • Akira Kubo as Miki Yoshiteru/Fleance
 • Hiroshi Tachikawa as Tsuzuki Kunimaru/King Duncan
 • Minoru Chiaki as Miki Yoshiaki/Banquo
 • Takamaru Sasaki as Lord Tsuzuki Kuniharu/Malcolm